§1. Namn

Föreningens namn är Lindåsskolans Skolförening.

§2. Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att inom Lindås rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja barnens allsidiga utveckling.

Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks.

Föreningen vill också medverka till utveckling av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och som låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar.

Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.

§3. Medlemskap

Medlemskap i föreningen tillkommer varje förälder eller vårdnadshavare, som genom erläggandet av medlemsavgift, uttryckt önskemål härom.

Medlemskap, genom erläggande av medlemsavgift, i föreningen tillkommer också – om vederbörande så önskar – skolpersonal.

Styrelsen kan som medlem invälja annan person som har intresse för skolans och föreningens arbete.

§4 Medlemsavgift.

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Endast en avgift per familj utgår.

§5. Föreningens möten

Föreningens årsmöte skall hållas senast i oktober månad.

Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst 10% av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, ifråga om årsmötet tidigast tre veckor och senast två veckor före årsmötet, och ifråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§6. Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redogörelse för det gångna årets verksamhet
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  1. Styrelsens förslag
  2. Förslag från medlemmar
 11. Val av
  1. Styrelsens ordförande för ett år
  2. Vice ordförande tillika medlemsansvarig för ett år
  3. Kassör för ett år
  4. Sekreterare för ett år
  5. Val av sammankallande till arbetsgrupperna samt suppleanter till dessa
 12. Val av
  1. En revisor
  2. En revisorssuppleant
 13. Val av representanter till samrådsgruppen för samtliga skol- och föräldraföreningar i Askim
 14. Val av föreningens valberedning för ett år
 15. Övriga frågor

§7. Rösträtt, valbarhet mm

Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.

Yttrande- och förslagsrätt har övrig till mötet kallade eller inbjudna.

Valbar att representera föreningen enligt §6 punkt 11 är den som är medlem i föreningen.

§8. Ärenden

Vid möte med föreningen får till avgörande företagas endast ärenden som anges i §6 och därutöver ärenden som särskilt angivits i kallelsen eller som står i samband med sådana ärenden. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmöte skall senast tre veckor före mötesdatum tillställa styrelsen skriftlig framställning i ärendet.

§9. Valberedning

Årsmötet utser representanter i föreningens valberedning enligt §6 punkt 15. Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val.

§10. Klassombud

Ett klassombud från varje klass inklusive sexårsverksamheten skall väljas av föräldrarna i respektive klassenhet. Meddelande om valet skall omedelbart skriftligen meddelas till styrelsens sekreterare eller ordförande.

§11. Arbetsgrupper

Skolföreningen drivs genom ett antal självständiga arbetsgrupper. För varje arbetsgrupp finns en sammankallande som dessutom är medlem i styrelsen. Varje sammankallande har en suppleant. Arbetsgrupperna söker medel för sin verksamhet hos styrelsen.

§12. Styrelse

Föreningens styrelse skall utgöras av minst 4 högst 8 ledamöter, samt suppleanter för sammankallande till arbetsgrupperna. Dessa väljs enligt §6 punkt 11. Till styrelsen kan klassombuden adjungeras.

Styrelsen kan adjungera enskild person till styrelsen.

§13. Uppgifter

Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, idéprogram och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

§14. Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter som väljs enligt §6 punkt 11 är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

§15. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Dessutom tecknas firman av minst tre av de ledamöter som väljs enligt §6 punkt 11 i förening.

§16. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor jämte en suppleant. Revisorn skall avge sin berättelse senast 3 veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper från och med den 1 juli till och med 30 juni nästföljande år.

§17. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst 30 dagar förflyta.

§18. Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §17. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock ¾ majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen skall tillgångarna tillfalla skolan eller annan förening knuten till skolan.